මැයි මංගල්‍යය 2018

සියවසක් සමරන්නට පෙළ ගැසෙන සාන්ත ආනා බාලිකාව, 2018 වසරේ මැයි 30 වන දින තම 98 වන මැයි මංගල්‍යය සමරන ලදී. එදින පුරා වසර දහයකටත් වැඩි කාලයක් සාන්ත ආනාව වෙනුවෙන් තම සේවය නොමඳව ලබා දී ස්ථාන මාරු ලැබ සමුගත් සියළු ගුරු භවතුන්ට උපහාර පිදීම සිදුවිය. එසේම අභිනව දේව මෑණියන්ගේ ප්‍රතිමාව විවෘත කිරීම සහ අභිනව බහුවිධ ක්‍රීඩා පිටියට මුල්ගල තැබීම ද සිදුවිය.