ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරන සතිය 2019

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරන පාසල් සතිය, 2019 ජනවාරි 21 – 25 දිනවල බප / කැල / සාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිණ.

ඒ අනුව ජනවාරි 23 වන දින වත්තල පොලිස් ස්ථානයේ උප පොලිස් පරීක්ෂක දක්ෂිණ මහතා සහ අප පාසලේ ආදී ශිෂ්‍යාවක් වන සමුපකාර බැංකු සේවයේ යෙදී සිටින එල්. ඒ. මාලනී මහත්මිය ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස පැමිණ මත් උවදුරින් සිසුන් ගලවා ගැනීම පිළිබඳව දේශනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ සඳහා පාසලේ සියලුම ශිෂ්‍යාවන් සහභාගී වූහ. මීට අමතරව මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළිබඳව වාර්තා වැඩසටහනක් ද ශිෂ්‍යාවන් වෙත පෙන්වන ලදී.