සියවස් ජුබිලිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ උළෙල

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පද්ධතිය තුළ ශතවර්ෂයක් පසුකරන ලද පාසල් අතරට සාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්‍යාලය එක්වීමට සිටින එම උත්කෘෂ්ට මොහොතේ, සියවස් ජුබිලි වර්ෂය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ උත්සවය 2019-05-31 වන දින මෙසේ දිග හැරුණු වගයි.