සති පාසල වැඩසටහන – Sathi Pasala Program

පාසල් පවුර වැඩසටහන යටතේ අ.පො.ස. සා. පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට නියමිත අඩු සාධන මට්ටම්වල දරු දැරියන් වෙනුවෙන් බප / කැල / සාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ මූලිකත්වයෙන් භාවනා වැඩසටහනක් පූජ්‍ය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී හිමියන්ගේ මෙහෙයවීමෙන් 2019-07-02 වන දින කඩුවෙල සති පාසල පදනමේ දී පවත්වන ලදී.

මේ සඳහා පහත පාසල් වල දරු දැරියන් සහභාගී වූහ.
බප / කැල / සාන්ත ආනා බාලිකා මහා විද්‍යාලය
බප / කැල / හේකිත්ත ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලය
බප / කැල / තෙළඟපාත ශ්‍රී රතනපාල මහා විද්‍යාලය
බප / කැල / වැලිකඩමුල්ල ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය
බප / කැල / මාබෝල සාන්ත මරියා විද්‍යාලය